Quality Content ในสายตา Google (ตอนที่ 2)

จากบทความ Quality Content ในสายตา Google (ตอนที่ 1) … เนื่องจากเราไม่ได้จะไปเป็น Raters หากแต่เราเป็น คนทำ SEO หรือ คนทำงานในสาย Internet Marketing หรือ ต้องเกี่ยวข้องกับการสร้าง Content …